• Erişçi Akademi

SPONTAN NİSTAGMUS TESTİNDE VNG mi Frenzel Gözlüğü mü?

Görsel Fiksasyonu Engellemek

Görsel fiksasyon, vestibüler çekirdeklere subkortikal inhibitör yolları ortaya çıkarır ve böylece spontan nistagmus ışıkla önemli ölçüde azalır. Vestibüler nörit, labirentit veya bir Ménière gibi labirent asimetrisi ile ilişkili nistagmus, görsel fiksasyon supresyonu nedeniyle direkt gözlemle genellikle görülemez. Görsel fiksasyonu engellemek için çeşitli yöntemler önerilmiştir, ancak hiçbiri hastayı tamamen karanlıkta ve gözleri açık olarak VNG ile değerlendirmek kadar etkili değildir. VNG sistemi ile nistagmus değerlendirmek, diğer tüm tekniklere göre büyük avantaj sağlamaktadır.


VNG & Frenzel Gözlüğü

Görsel fiksasyonu engelleyen araçlardan biri de Frenzel gözlüğüdür, ancak Guidetti ve arkadaşları (2006) VNG gözlüğü ile görülebilir nistagmusu olan hastaların sadece yüzde 40'ının Frenzel gözlüğüyle görünür nistagmus olduğunu göstermiştir. Göze bir el feneri ışığının tutulması veya hastanın büyük bir kâğıda bakması gibi başka teknikler önerilmiştir, ancak bunlar VNG gözlükleri gibi görsel fiksasyonu ortadan kaldırmada etkili değildir (Newman-Toker et al., 2009).


Guidetti ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, nistagmusun saptanması açısından yararlılığını araştırmak için direkt gözlem, Frenzel gözlüğü ve VNG kullanarak bu tekniklerin sensitivite ve spesifitesini belirlediler.


Çalışmaya kalorik, okülomotor testleri de dahil olmak üzere tam bir odyolojik ve vestibüler muayene ile tanılanan periferik vestibüler hipofonksiyonu olan 528 hasta ve normal vestibüler fonksiyona sahip 133 birey dahil edilmiştir. CT veya MRI ile vestibüler sistemin santral tutulumu saptanan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

Sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

Guidetti ve arkadaşları şu sonuca varmışlardır:

“Verilerimiz vestibüler sistem anomalilerini tespit etmede VNG’nin avantajını gösteren önceki sonuçları doğrulamaktadır ve bu tür vestibüler yatak başı muayenesinin, klinisyenlere, vertigo akut atak sonrasında da periferik vestibüler bir bozukluğun varlığına ilişkin tatmin edici bir sensitivite ve spesifite sağladığını açıkça göstermiştir.”


Referanslar:

  • Guidetti et al., Clinical examination of labyrinthine-defective patients out of the vertigo attack: sensitivity and specificity of three low-cost methods, ACTA OTORHINOLARYNGOL ITAL 26, 96-101, 2006

  • Newman-Toker DE, Sharma P, Chowdhury M, Clemons TM, Zee DS, Della Santina CC. (2009) Penlight cover test: a new bedside method to unmask nystagmus. J Neurol Neurosur Ps 80(8):900–903.80 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör