• Amanda Goodhew, MSc Audiology

OTOTOKSİSİTE MONİTÖRİZASYONUNDA OAE

Güncelleme tarihi: 18 Oca 2021

Ototoksisite ve OAE’ler

Diagnostik otoakustik emisyonların bir uygulaması da ototoksisite monitörizasyonunda kullanılmasıdır. Ototoksik ajanlar arasında, antibiyotikler (özellikle aminoglikozitler), furosemid gibi loop diüretikleri, sisplatin ve karboplatin dahil kemoterapötik ilaçlar bulunur. Bu tür tedaviler genellikle hayatı tehdit eden tıbbi durumlar için kullanılmaktadır.


Monitörizasyon protokolleri, ototoksisitenin belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Belirlenme sonrasında da ototoksisitenin etkilerini azaltmak için doz değişiklikleri, tedavi planlarındaki ayarlamaları ve erken rehabilitasyona başlamayla ilgili bilgiler verir.


Çok sayıda çalışmada sisplatin kaynaklı işitme kaybı insidansı %11 ila %97 arasında (ortalama %62) bulunmuştur (Schweitzer, 1993). Karboplatin kaynaklı işitme kaybı insidansını Kennedy ve ark. (1990) %19 olarak bulurken, Parsons ve arkadaşları (1998) %82 olarak bulmuştur. Lanvers-Kaminsky ve ark. (2006), işitme kaybının platin dozuna veya plazma konsantrasyonuna göre tahmin edilemeyeceği sonucuna varmışlardır. Bu değişkenlik derecesi, ototoksisitenin bireysel olarak monitörizasyonu gerektiğini gösterir.Uyarılmış otoakustik emisyonlardan, Distortion Product OAE'ler (DPOAE), Transient Evoked OAE'lere (TEOAE) göre ototoksisite monitörizasyonuna daha iyi yanıt verir. TEOAE'ler 5 kHz’e kadar ölçüm yapabilirken DPOAE'ler daha yüksek frekanslarda ölçüm yapabilir. Ayrıca DPOAE testi, elde edilen sonuçlar hakkında daha etkin bir şekilde frekansa özgü bilgiler sağlar. DPOAE'ler, ototoksik ajanlardan zarar gören koklear tüy hücresi fonksiyonunun objektif ölçümünü sağlar. Bu objektif ölçüm, çok küçük çocukların değerlendirilmesinde faydalı olabilir. Bu tür objektif ölçümlerin, davranışsal cevapların güvenilir olmadığı durumlarda veya davranışsal değerlendirme yapılamayacak bireyler için test bataryasına eklenmesi çok faydalıdır.DPOAE kullanarak 10 kHz’e kadar test yapılabilir
TEOAE kullanarak 5 kHz’e kadar test yapılabilirYüksek frekanslı odyometri ve DPOAE'yi birlikte kullanın

Ototoksisitenin ilk olarak yüksek frekans işitmeye karşılık gelen kokleanın bazal kısmında meydana geldiği bilinmektedir (Leigh-Paffenroth ve ark., 2005). İdeal olarak hem yüksek frekanslı odyometri hem de DPOAE testi yapılmalı ve mümkünse birlikte yorumlanmalıdır. Knight ve ark. (2006), ototoksik değişikliklerin önce yüksek frekans odyometri sonuçlarında, daha sonra DPOAE'lerde, sonra da tipik odyometrik frekanslarda ortaya çıktığı trendini tanımladılar. Yüksek frekans odyometrinin mümkün olmadığı koşullarda, Interacoustics OAE Suite kullanılarak DPOAE testi ile 10 kHz'e kadar ölçüm yapılabilir ve değerli tanı bilgileri sağlanır.


Test bataryasına ilave edilebilecek bir başka değerli katkı da timpanometridir. Çünkü DPOAE'ler, çocuk popülasyonunda ve ototoksik ajanlar tarafından immün yetersizliği olan bireylerde yüksek bir insidansa sahip orta kulak fonksiyon bozukluğuna duyarlıdır (Ganesan ve ark. 2018). Orta kulak fonksiyon bozukluğunun OAE sonuçlarına etkisinin üstesinden gelebilmek için Titan kullanılarak basınçlı DPOAE testi yapılabilir ve bu hasta gruplarının değerlendirilmesinde yararlı bir araç olabilir (Beck et al, 2016; Zebian et al, 2013 ).


Ototoksisite monitörizasyon süresi boyunca yapılan ardışık testlerde, geçici orta kulak fonksiyon bozukluğunun OAE sonuçları üzerindeki çelişen, kafa karıştırıcı etkilerini ortadan kaldırmak için özellikle önemlidir.


Ototoksisite kaynaklı işitme kaybının yüksek değişkenliği ve tam bir test bataryasını başarıyla tamamlayabilmenin potansiyel zorlukları (yaş, orta kulak fonksiyonu, güvenilirlik ve davranışsal testleri yapabilme), hastaya ototoksik ilacın uygulanmasından önce referans verilerin elde edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Interacoustics OAE Suite, karşılaştırmaların etkin bir şekilde analiz edilebilmesi için önceki ölçüm sonuçlarını üst üste bindirilebilir.Birden fazla oturumdan alınan test sonuçları üst üste bindirilebilirYüksek frekans DPOAE'lerin kaydedilmesinde, kulak kanalının boyutları ve rezonansı ile prob ucunun kanala yerleştirme derinliği ile ilişkili olabilen bazı zorluklar vardır. Özellikle 10 kHz'e kadar test yaparken, her oturumda mümkünse ölçümleri tekrarlamak, her ölçümde probu tekrar yerleştirmek elde edilen sonuçların güvenilirliğini artıracaktır. Interacoustics OAE Suite içindeki karşılaştırma özelliği, her oturumda elde edilen ölçümlerin karşılaştırılmasına yardımcı olur ve ardından ardışık monitörizasyon için en uygun kaydın kullanıldığından emin olmanızı sağlar.Referanslar:

  • Beck, D.L., Speidel, D., Arrue Ramos, J. & Schmuck, C. (2016) Otoacoustic Emissions and Pressurized OAEs. Hearing Review, 23(7), 30.

  • Ganesan, P., Schmiedge, J., Manchiah, V., Swapna, S., Dhandayutham, S. & Kothandaramn, P. P. (2018). Ototoxicity: A challenge in diagnosis and treatment. Journal of Audiology and Otology, 22(2), 59-68.

  • Kennedy, I.C., Fitzharris, B.M., Colls, B.M. & Atkinson, C.H. (1990). Carboplatin is ototoxic. Cancer Chemotheraphy and Pharmacology, 26, 232–234.

  • Knight, K.R., Kraemer, D.F., Winter, C. & Neuwelt, E.A. (2007) Early changes in auditory function as a result of platinum chemotherapy: Use of extended high-frequency audiometry and evoked distortion product otoacoustic emissions. Journal of Clinical Oncology, 25(10), 1190-1195.

  • Lanvers-Kaminsky, C., Krefeld, B., Dinnesen, A.G., Deuster, D., Seifert, E., Würthwein, G., Jaedhe, U., Pieck, A.C. & Boos, J. (2006) Continuous or repeated prolonged cisplatin infusions in children: A prospective study on ototoxicity, platinum concentrations, and standard serum parameters. Pediatric Blood and Cancer, 47, 183-193.

  • Leigh-Paffenroth, E., Reavis, K.M., Gordon, J.S., Dunckley, K.T., Fausti, S.A. & Konrad-Martin, D. (2005) Objective measures of ototoxicity. ASHA Special Interest Division 6, Hearing and Hearing Disorders: Research and Diagnostics, 9, 10-16.

  • Parsons, S.K., Neault, M.W., Lehmann, L.E., Brennan, L.L., Eickhoff, C.E., Kretschmar, C.S. & Diller, L.R. (1998). Severe ototoxicity following carboplatin-containing conditioning regimen for autologous marrow transplantation for neuroblastoma. Bone Marrow Transplant, 22, 669–674.

  • Schweitzer, V.G. (1993). Cisplatin-induced ototoxicity: effect of pigmentation and inhibitory agents. Laryngoscope, 103 (Suppl 59), 1–52.

  • Zebian, M., Schirkonyer, V., Hensel, J., Vollbort, S., Fedtke, T. & Janssen, T. (2013). Distortion product otoacoustic emissions upon ear canal pressurization. Journal of the Acoustical Society of America, 133(4), 331-337.

45 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör