• Kamran Barin, Ph.D.

Ocular Counter Roll (OCR) Test

Güncelleme tarihi: 25 Oca 2021

Giriş

Semisirküler kanalların aracılık ettiği Vestibülo-oküler refleks (VOR) göz hareketleri, vestibüler fonksiyon değerlendirmesinde birçok klinik testinde kullanılmaktadır. Bu refleksif göz hareketleri, sağ-sol semisirküler kanallarda bir asimetri olduğunda üretilir. Asimetri, baş rotasyonuyla veya kalorik uyaran indüklenebilir veya semisirküler kanallardan birini veya afferent sinir yollarını içeren periferik bir vestibüler lezyondan kaynaklanabilir.


Otolit organlarından kaynaklanan ve sağ-sol otolit asimetrilerine cevap olarak göz hareketleri oluşturan benzer bir refleks daha vardır [7]. Oküler Tilt Reaksiyonu (OTR) olarak da bilinen bu göz hareketleri, Ocular Counter-Rolling (OCR) testi sırasında gözlemlenebilir. Bu testte hasta başı dik olarak başlar ve ardından hastanın başı roll düzleminde sağ veya sol omzuna doğru eğilir (Şekil 1). Hareket, klinisyen tarafından manuel olarak veya hasta tarafından yapılabilir. Boynu eğmek yerine tüm vücudu hareket ettirmek için bir sandalye de kullanılabilir.OCR göz hareketlerinin iki komponenti

Baş eğimini takiben OCR göz hareketlerinin iki komponenti vardır (Şekil 2) [6].

· Dinamik komponent, baş eğme (tilt) sırasında veya bundan kısa bir süre sonra başlar ve birkaç saniye sürer, geçicidir. Bu komponent başlıca semisirküler kanallar tarafından oluşturulur, otolitlerin katkısı minimumdur [4].

· Statik komponent, başın eğik kaldığı sürece devam eden kalıcı bir göz pozisyonu değişikliğidir. OCR göz hareketlerinin bu komponentine otolitler ve bunların santral yolları aracılık eder [7].
Şekil 1'de gösterilen OCR cevapları, tipik statik OCR cevaplarıdır. Baş eğiminin ters yönünde her iki gözün yaklaşık olarak eşit torsiyonundan oluşur. Normal bireylerde torsiyon miktarı baş eğimiyle orantılıdır ve her iki gözde yaklaşık olarak eşittir. Bununla birlikte, semisirküler kanallar tarafından üretilen göz hareketlerinin aksine, otolit aracılığıyla oluşturulan göz hareketlerinin amplitüdü önemli ölçüde daha düşüktür - baş eğiminin yaklaşık %10-20'si[6].


Torsiyonel göz hareketlerine ek olarak, statik OCR cevapları aynı zamanda ipsilateral gözün yukarı doğru ve kontralateral gözün aşağı doğru vertikal göz hareketlerini de içerir. Gözlerin bu vertikal hizasızlığı, Skew Deviation olarak bilinir. Bu durumda, Skew Deviation, baş eğiminin (tilt) neden olduğu otolit yollarının asimetrisine verilen normal bir cevaptır. Bununla birlikte, spontan Skew Deviation’a genellikle santral lezyonlar neden olur ve daha seyrek olarak da otolitleri veya yollarını içeren periferik vestibüler lezyonlar neden olur [1].


Yakın zamana kadar, torsiyonel göz hareketlerinin ölçülmesindeki zorluklar nedeniyle OCR testinin rutin klinik uygulaması gerçekleşemiyordu. Artık, VisualEyes™ yazılımıyla torsiyonel göz hareketlerinin ölçümü için sağlam bir yöntem geliştirilmiş ve klinik olarak uygulaması gerçekleşmiştir. Böylece OCR testi yaygın olarak kullanılabilecektir.


OCR'nin klinik uygulaması

OCR'nin statik bileşeni, periferik ve santral otolit yollarının bir testi olarak kabul edilir [1,2,4,6]. Bu nedenle, OCR bulgularının diğer otolit fonksiyon testleri ile ilişkili olması beklenir. Özellikle Subjektif Vizüel Vertikal (SVV) testi, statik OTR'nin algısal bir ölçüsü olarak yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Benzer şekilde hem normal bireylerde hem de vestibüler anormal bulguları olan hastalarda, vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (VEMP) cevapları ile OTR arasındaki ilişki gösterilmiştir [6].


Otero-Milan ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, normal bireylere kıyasla periferik vestibüler lezyonları olan hastalarda, baş eğimine (tilt) cevap olarak üretilen statik torsiyon amplitüdü daha düşüktü [6]. Unilateral lezyonlarla karşılaştırıldığında, bilateral lezyonlarda cevabın amplitüdü daha küçüktü [6]. Bununla birlikte bu çalışmada, başın lezyon tarafına doğru ya da diğer tarafa eğilmesine verilen cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu, Lim ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan başka bir çalışmanın bulgularıyla çelişmektedir ve otolit anormallikleri olan hastalarda SVV bulguları ile tutarsızdır. Tutarsızlık, küçük örneklem boyutundan ve Otero-Milan ve arkadaşlarının (2017) yalnız bir baş eğimi açısı (30º) kullanmasından olabilir. SVV bulguları, baş lezyonun tarafına doğru eğildiğinde eğim açısının sürekli olarak daha düşük tahmin edildiğini göstermektedir.


SVV bulgularının kompansasyon ile değiştiği gösterilmiştir. Benzer şekilde, OCR cevaplarının vestibüler kompansasyonu yansıtması beklenir.


OCR bulguların dikkatle yorumlanmalıdır çünkü OTR'yi hem periferik hem de santral anormalliklerin etkilediği bilinmektedir [1]. Aslında, pek çok santral hastada OTR bulguları, üçlü semptomları içerir. Bu semptomlar, Skew Deviation, tonik oküler torsiyon ve baş eğimidir. Bu anormal bulgular beyin sapı, talamus ve diğer santral otolit yol lezyonlarında yaygındır. Olası bir ayrım, santral lezyonların sağ ve sol gözlerde birbiriyle ilişkili olmayan anormal bulgular üretmesidir. Ayrıca, tonik oküler torsiyon, lezyona göre ipsilateral veya kontralateral olabilir [1].


Özetle, OCR testinin torsiyonel göz hareketlerini yüksek düzeyde doğrulukla kaydetme yeteneği, otolitleri ve bunların santral bağlantılarını değerlendirmenizi sağlar.


Referanslar:

  1. Dieterich M, Brandt T. Perception of Verticality and Vestibular Disorders of Balance and Falls. Frontiers in Neurology. 2019; 10:172.

  2. Jauregui-Renaud K, Faldon M, Clarke A, Bronstein AM, Gresty MA. Skew deviation of the eyes in normal human subjects induced by semicircular canal stimulation. Neuroscience Letters. 1996; 205(2):135-137.

  3. Halmagyi GM, Gresty MA, Gibson WP. Ocular tilt reaction with peripheral vestibular lesion. Annals of Neurology. 1979; 6(1):80-83.

  4. Jauregui-Renaud K, Faldon M, Clarke A, Bronstein AM, Gresty MA. Skew deviation of the eyes in normal human subjects induced by semicircular canal stimulation. Neuroscience Letters. 1996; 205(2):135-137.

  5. Lim HW, Kim JH, Park SH, Oh SY. Clinical measurement of compensatory torsional eye movement during head tilt. Acta Ophthalmologica, [s. l.], v. 95, n. 2, p. e101–e106, 2017.

  6. Otero-Millan J, Treviño C, Winnick A, Zee DS, Carey JP, Kheradmand A. The video ocular counter-roll (vOCR): a clinical test to detect loss of otolith-ocular function. Acta Oto-Laryngologica. 2017; 137(6):593-597.

  7. Westheimer G, Blair SM. The ocular tilt reaction--a brainstem oculomotor routine. Investigative Ophthalmology. 1975; 14(11):833-839.

417 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör